16.4. RACHUNKOWOŚĆ ZABEZPIECZEŃ

Rachunkowośćzabezpieczeń

Grupa ORLEN stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych oraz wartości godziwej.
Rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych dotyczy:

  • terminowych transakcji sprzedaży i zakupu walut zabezpieczających działalność operacyjną,
  • zabezpieczenia zmiany marż na sprzedawanych produktach rafineryjnych,
  • zabezpieczenia okresowego zwiększenia zapasów operacyjnych,
  • zabezpieczenia niedopasowania czasowego wynikającego ze sprzedaży produktów rafineryjnych.

Rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej dotyczy:

  • zabezpieczenia sprzedaży asfaltów i paliwa lotniczego po cenie stałej.

Obecnie źródłami nieefektywności w przypadku stosowania rachunkowości zabezpieczeń dla ryzyka walutowego jest różnica pomiędzy terminem zapadalności dla instrumentu zabezpieczającego, przypadającego na ostatnie dni robocze miesiąca M-1 a terminem zapadalności pozycji zabezpieczanej, gdzie przychody ze sprzedaży produktów petrochemicznych i rafineryjnych realizowane są w pierwszych kolejnych dniach danego miesiąca M.

Natomiast w przypadku ryzyka towarowego źródła nieefektywności wynikają z wyznaczonych na pozycję zabezpieczaną komponentów ryzyka, będących elementem składowym uprawdopodobnionego planowanego przyszłego zakupu ropy a instrumentami zabezpieczającymi opartymi wyłącznie o indeksy towarowe sprzedawanych produktów rafineryjnych.

Dla kursu USD/PLN występuje częściowo naturalny hedging, gdyż przychody ze sprzedaży produktów uzależnionych od kursu USD są równoważone przez koszty zakupu ropy w tej samej walucie. Z uwagi na fakt posiadania przez PKN ORLEN długiej pozycji w EUR oraz historycznie utrzymujące się na stosunkowo niskim poziomie stopy procentowe dla EUR (w porównaniu do stóp w PLN) uznano, iż zasadne jest dążenie do sytuacji, w której Grupa posiada zobowiązania dłużne częściowo w walucie obcej.

Informacja o instrumentach zabezpieczających– struktura terminowa zapadalności

2020

Rodzaj ryzyka / typ instrumentu 

Jednostka miary 

do 1 roku 

powyżej 1  
do 3 lat 

powyżej 3  
do 5 lat 

powyżej  
5 lat 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe 

Forwardy walutowe - zabezpieczenie pozycji długiej (kupno)  

Nominał 

USD 

 12 923 334  

 6 813 312  

 -  

 -  

Średni kurs USD/PLN 

 

 3,95  

 3,73  

 -  

 -  

Forwardy walutowe - zabezpieczenie pozycji krótkiej (sprzedaż) 

Nominał 

EUR 

 430 000 000  

 945 000 000  

 353 000 000  

 -  

Średni kurs EUR/CZK 

 

 27,02  

 27,26  

 27,39  

 -  

Nominał 

EUR 

 481 300 000  

 1 067 012 228  

 756 330 807  

 25 000 000  

Średni kurs EUR/PLN 

 

 4,58  

 4,66  

 4,74  

 4,88  

Nominał 

USD 

 900 000  

 -  

 -  

 -  

Średni kurs USD/PLN 

 

 4,17  

 -  

 -  

 -  

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż) 

Benzyna 

Wolumen 

MT 

 50 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 437,63  

 -  

 -  

 -  

Olej napędowy 

Wolumen 

MT 

 91 250  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 368,00  

 -  

 -  

 -  

Ropa naftowa 

Wolumen 

BBL 

 553 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 38,06  

 -  

 -  

 -  

Olej opałowy 

Wolumen 

MT 

 4 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 283,30  

 -  

 -  

 -  

Swap towarowy - zapasy (kupno) 

Benzyna 

Wolumen 

MT 

 24 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 429,75  

 -  

 -  

 -  

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych kosztów wytworzenia (kupno)  

Ropa naftowa 

Wolumen 

BBL 

 144 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 43,86  

 -  

 -  

 -  

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych przychodów (kupno)  

Ropa naftowa 

Wolumen 

BBL 

 265 470  

 138 210  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 45,29  

 49,30  

 -  

 -  

2019

Rodzaj ryzyka / typ instrumentu 

Jednostka miary 

do 1 roku 

powyżej 1  
do 3 lat 

powyżej 3 
do 5 lat 

powyżej  
5 lat 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe 

Forwardy walutowe - zabezpieczenie pozycji długiej (kupno)  

Nominał 

EUR 

 460 000 000  

 910 000 000  

 395 000 000  

 -  

Średni kurs EUR/CZK 

 

 26,68  

 27,15  

 27,30  

 -  

Nominał 

EUR 

 47 000 000  

 10 000 000  

 28 081 676  

 1 532 625  

Średni kurs EUR/PLN 

 

 4,40  

 4,61  

 4,73  

 4,76  

Nominał 

USD 

 15 979 876  

 2 026 170  

 -  

 -  

Średni kurs USD/PLN 

 

 3,61  

 3,93  

 -  

 -  

Forwardy walutowe - zabezpieczenie pozycji krótkiej (sprzedaż) 

Nominał 

EUR 

 409 000 000  

 816 000 000  

 384 000 000  

 -  

Średni kurs EUR/PLN 

 

 4,52  

 4,60  

 4,69  

 -  

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż) 

Benzyna 

Wolumen 

MT 

 41 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 603,67  

 -  

 -  

 -  

Olej napędowy 

Wolumen 

MT 

 101 901  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 565,13  

 -  

 -  

 -  

Ropa naftowa 

Wolumen 

BBL 

 2 065 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 57,05  

 -  

 -  

 -  

Paliwo lotnicze   

Wolumen 

MT 

 4 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 616,39  

 

 

 -  

Swap towarowy - zapasy (kupno) 

Benzyna 

Wolumen 

MT 

 8 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 599,00  

 -  

 -  

 -  

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych kosztów wytworzenia (kupno) 

Olej napędowy 

Wolumen 

MT 

 24 000  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 569,52  

 -  

 -  

 -  

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych przychodów (kupno) 

Olej opałowy 

Wolumen 

MT 

 43 793  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 260,85  

 -  

 -  

 -  

Ropa naftowa 

Wolumen 

BBL 

 141 750  

 36 130  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 57,02  

 56,08  

 -  

 -  

Swapy towarowe - zabezpieczenie przyszłych przychodów (sprzedaż) 

Olej opałowy 

Wolumen 

MT 

 4 379  

 -  

 -  

 -  

Średnia cena 

 

 580,92  

 -  

 -  

 -  

Planowana data realizacji zabezpieczanego przepływu pieniężnego i wartości godziwej, która zostanie ujęta w zysku lub stracie

 

31/12/2020 

31/12/2019 

Ekspozycja walutowa operacyjna 

2021-2026 

2020-2025 

Ekspozycja na ryzyko towarowe 

2021-2023 

2020-2021 

Skutki rachunkowości zabezpieczeńdla sytuacji finansowej i wyników

2020

Typ powiązania /  
rodzaj ryzyka /  
typ instrumentu 

Kupno (K) / 
Sprzedaż (S) 

Strategie zabezpieczające w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych 

Jednostka miary 

Nominał / wolumen   

31/12/2020  

Aktywa 
 
 
31/12/2020  

Zobowiązania 
 
 
31/12/2020 

Zmiany wartości godziwej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie) 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe 

FX_EUR.PLN 

 S  

sprzedaż produktów denominowanych/indeksowanych w walutach obcych 

 EUR

2 329 643 035

 10  

 102  

 (369) 

FX_EUR.CZK 

 S  

 EUR

1 728 000 000

 153  

 1  

 (27) 

FX_USD.PLN 

 K  

dostawy za zakupy denominowane w walucie obcej lub indeksowane do kursu waluty obcej 

 USD

 19 736 646  

 -  

 3  

 (6) 

FX_USD.PLN 

 S  

sprzedaż produktów denominowanych/indeksowanych w walutach obcych 

 USD

 900 000  

 -  

 -  

 -  

 

 

 

 

 

 163  

 106  

 (402) 

Ryzyko towarowe 

Ropa naftowa 

 S  

niedopasowanie czasowe na zakupach ropy 
zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 BBL

553 000  

 -  

 27  

 37  

Ropa naftowa 

 K  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 BBL

144 000  

 4  

 -  

 4  

Benzyna 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

50 000  

 -  

 10  

 (10) 

Benzyna 

 K  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

 24 000  

 2  

 -  

 2  

Olej napędowy 

 K  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

 -  

 -  

 -  

 (4) 

Olej napędowy 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

91 250  

 -  

 21  

 (5) 

Olej opałowy 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

 4 000  

 -  

 -  

 -  

Paliwo lotnicze 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT

 -  

 -  

 -  

 1  

 

 

 

 

 

 6  

 58  

 25  

 

 

 

 

 

 169  

 164  

 (377) 

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Ryzyko towarowe 

Ropa naftowa 

 K  

sprzedaż asfaltu w cenie stałej 

 BBL

 403 680  

 6  

 1  

 2  

Olej opałowy 

 K  

sprzedaż asfaltu w cenie stałej 

 MT

 -  

 -  

 -  

 3  

 

 

 

 

 

 6  

 1  

 5  

 

 

 

 

 

 175  

 165  

 (372) 


Wartość bilansowa została ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Instrumenty pochodne

2019

Typ powiązania /  
rodzaj ryzyka /  
typ instrumentu 

Kupno (K) / 
Sprzedaż (S) 

Strategie zabezpieczające w ramach zabezpieczenia przepływów pieniężnych 

Jednostka miary 

Nominał / wolumen 
 
31/12/2019 

Aktywa 
 
 
31/12/2019 

Zobowiązania 
 
 
31/12/2019 

Zmiany wartości godziwej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie) 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe 

FX_EUR.PLN 

 S  

sprzedaż produktów denominowanych/indeksowanych w walutach obcych 

 EUR  

1 695 614 301 

 277  

 -  

 74  

FX_EUR.CZK 

 S  

 EUR  

1 765 000 000 

 180  

 1  

 35  

FX_USD.PLN 

 K  

dostawy za zakupy denominowane w walucie obcej lub indeksowane do kursu waluty obcej 

 USD  

18 006 046 

 3  

 -  

 (2) 

 

 

 

 

 

 460  

 1  

 107  

Ryzyko towarowe 

Ropa naftowa 

 S  

niedopasowanie czasowe na zakupach ropy 

 BBL  

2 065 000 

 -  

 64  

 (308) 

Ropa naftowa 

 K  

 BBL  

 -  

 -  

 -  

 103  

Benzyna 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT  

41 000 

 1  

 1  

 (12) 

Benzyna 

 K  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT  

8 000 

 -  

 -  

 -  

Olej napędowy 

 K  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT  

24 000 

 4  

 -  

 4  

Olej napędowy 

 S  

zabezpieczenie marży crack, zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT  

101 901 

 -  

 16  

 (32) 

Paliwo lotnicze 

 S  

zabezpieczenie zapasów ponadnormatywnych 

 MT  

4 000 

 -  

 1  

 (1) 

 

 

 

 

 

 5  

 82  

 (246) 

 

 

 

 

 

 465  

 83  

 (139) 

Zabezpieczenie wartości godziwej 

Ryzyko towarowe 

Ropa naftowa 

 K  

sprzedaż asfaltu w cenie stałej 

 BBL  

177 880 

 3  

 -  

 7  

Olej opałowy 

 S  

sprzedaż asfaltu w cenie stałej 

 MT  

4 379 

 -  

 -  

 (2) 

Olej opałowy 

 K  

sprzedaż asfaltu w cenie stałej 

 MT  

43 793 

 1  

 4  

 4  

Jet 

 K  

sprzedaż paliwa lotniczego w cenie stałej 

 MT  

 -  

 -  

 -  

 13  

 

 

 

 

 

 4  

 4  

 22  

 

 

 

 

 

 469  

 87  

 (117) 


Wartość bilansowa została ujęta w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji Instrumenty pochodne

Zabezpieczenieprzepływów pieniężnych

2020

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie - pozycja pozabilansowa) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (wartość brutto) dla powiązań  
pozostających w rachunkowości zabezpieczeń 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe (EUR) 

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 613  

 (361) 

Ryzyko walutowe (USD) 

Przyszłe koszty wytworzenia 

 4  

 (2) 

 

 617  

 (363) 

Ryzyko towarowe 

Zapasy 

 (1) 

 1  

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 (25) 

 (57) 

Przyszłe koszty wytworzenia 

 1  

 4  

 

 (25) 

 (52) 

 

 592  

 (415) 

2019

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

Zmiany wartości godziwej pozycji zabezpieczanej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie - pozycja pozabilansowa) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń (wartość brutto) dla powiązań  
pozostających w rachunkowości zabezpieczeń 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

Ryzyko walutowe (EUR) 

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 (87) 

 55  

Ryzyko walutowe (USD) 

Przyszłe koszty zakupu 

 2  

 4  

Ryzyko walutowe (CZK) 

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 -  

 239  

 

 (85) 

 298  

Ryzyko towarowe 

Zapasy 

 (93) 

 -  

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 212  

 (40) 

Przyszłe koszty wytworzenia 

 (5) 

 -  

 

 114  

 (40) 

 

 29  

 258  

Zabezpieczeniewartości godziwej

2020

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

 

Skumulowana wartość korekty bilansowej z tytułu wartości godziwej 

Pozycja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w której została ujęta wartość bilansowa 

Zmiana wartości korekty pozycji zabezpieczanej w danym okresie

Zmiany wartości godziwej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie) 

Różnica między zyskiem lub stratą z tytułu zabezpieczenia na instrumencie zabezpieczającym oraz pozycją zabezpieczaną 

Aktywa 

Zobowiązania 

Ryzyko towarowe 

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 2  

 7  

 Instrumenty pochodne  
oraz pozostałe aktywa  
i zobowiązania  

 (5) 

 5  

 -  

2019

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

 

Skumulowana wartość korekty bilansowej z tytułu wartości godziwej 

Pozycja w sprawozdaniu z sytuacji finansowej, w której została ujęta wartość bilansowa 

Zmiana wartości korekty pozycji zabezpieczanej w danym okresie

Zmiany wartości godziwej (jako podstawa do ustalenia części nieefektywnej w danym okresie) 

Różnica między zyskiem lub stratą z tytułu zabezpieczenia na instrumencie zabezpieczającym oraz pozycją zabezpieczaną 

Aktywa 

Zobowiązania 

Ryzyko towarowe 

Przyszłe przychody ze sprzedaży 

 4  

 4  

 Instrumenty pochodne  
oraz pozostałe aktywa  
i zobowiązania  

 (21) 

 22  

 1  

Wpływ rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnychna sprawozdanie z zysków lub strat i inne całkowite dochody

2020

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

Zyski lub straty z tytułu zabezpieczenia dla okresu sprawozdawczego ujęte w innych całkowitych dochodach 

Nieefektywność zabezpieczenia ujęta w wyniku finansowym w okresie 

Pozycja w sprawozdaniu, gdzie została ujęta wycena nieefektywności zabezpieczenia 

Kwota przeklasyfikowana z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na: 

Realizację pozycji zabezpieczanej w okresie (powiązania kontynuowane) 

Pozycja w wyniku finansowym, która zawiera korektę z tytułu przeklasyfikowania 

Ryzyko walutowe (EUR/PLN) 

forwardy walutowe 

 (396) 

 -  

 

 95  

 Przychody ze sprzedaży  

forwardy walutowe 

 -  

 -  

 

 2  

 Koszty wytworzenia (operacyjne)  

Ryzyko walutowe (USD/PLN) 

forwardy walutowe 

 -  

 -  

 

 (4) 

 Przychody ze sprzedaży  

forwardy walutowe 

 (6) 

 -  

 

 (12) 

 Koszty wytworzenia (operacyjne)  

forwardy walutowe 

 

 -  

 

 (167) 

 Pozostałe przychody / koszty operacyjne  

 

 (402) 

 -  

 

 (86) 

 

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe 

 

 -  

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

 202  

 Zapasy  

Swapy towarowe 

 25  

 1  

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

 (363) 

 Przychody ze sprzedaży  

 

 25  

 1  

 

 (161) 

 

 

 (377) 

 1  

 

 (247) 

 

W składnikach innych całkowitych dochodów dotyczących kapitału z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto w kwocie (420) mln PLN Grupa ujmuje zyski lub straty w kwocie (377) mln PLN ujęte w okresie 12 miesięcy 2020 roku oraz rozliczone instrumenty zabezpieczające oczekujące na pozycję zabezpieczaną w kwocie (43) mln PLN, w tym 3 mln PLN dotyczące 2020 roku i (46) mln PLN rozliczone z poprzedniego roku.

2019

Rodzaj ryzyka / typ pozycji 

Zyski lub straty z tytułu zabezpieczenia dla okresu sprawozdawczego ujęte w innych całkowitych dochodach 

Nieefektywność zabezpieczenia ujęta w wyniku finansowym w okresie 

Pozycja w sprawozdaniu, gdzie została ujęta wycena nieefektywności zabezpieczenia 

Kwota przeklasyfikowana z innych całkowitych dochodów do wyniku finansowego jako korekta z tytułu przeklasyfikowania, ze względu na: 

Realizację pozycji zabezpieczanej w okresie (powiązania kontynuowane) 

Pozycja w wyniku finansowym, która zawiera korektę z tytułu przeklasyfikowania 

Ryzyko walutowe (EUR/PLN) 

forwardy walutowe 

 (4) 

 -  

 

 84  

 Przychody ze sprzedaży  

forwardy walutowe 

 -  

 -  

 

 -  

 Koszty wytworzenia (operacyjne)  

forwardy walutowe 

 115  

 -  

 

 167  

 Pozostałe przychody / koszty operacyjne  

Ryzyko walutowe (USD/PLN) 

forwardy walutowe 

 (1) 

 -  

 

 -  

 Koszty wytworzenia (operacyjne)  

forwardy walutowe 

 (1) 

 -  

 

 -  

 Pozostałe przychody / koszty operacyjne  

 

 109  

 -  

 

 251  

 

Ryzyko towarowe 

Swapy towarowe 

 102  

 2  

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

 130  

 Zapasy  

Swapy towarowe 

 -  

 -  

 

 36  

 Koszty wytworzenia (operacyjne)  

Swapy towarowe 

 (260) 

 (10) 

 Pozostałe przychody i koszty operacyjne  

 (77) 

 Przychody ze sprzedaży  

 

 (158) 

 (8) 

 

 89  

 

 

 (49) 

 (8) 

 

 340  

 

Uzgodnienie kapitałuz tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

2020

 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w podziale na 

Część efektywna zmiany wartości godziwej 

Część efektywna z tytułu rozliczenia instrumentów 

Koszt zabezpieczenia związany z wystąpieniem transakcji 

Razem 

Ryzyko walutowe 

 01/01/2020 

 298  

 16  

 147  

 461  

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

 (661) 

 (2) 

 255  

 (408) 

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) 

 (740) 

 -  

 415  

 (325) 

Reklasyfikacja do wyniku finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej, w tym: 

 97  

 (16) 

 (167) 

 (86) 

reklsyfikacja instrumentów z poprzedniego roku -  brak pozycji zabezpieczanej 

 -  

 (35) 

 (11) 

 (46) 

Instrumenty do rozliczenia 

 (18) 

 14  

 7  

 3  

31/12/2020 

 (363) 

 14  

 402  

 53  

Ryzyko towarowe 

01/01/2020 

 (40) 

 -  

 -  

 (40) 

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

 (12) 

 -  

 -  

 (12) 

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) 

 186  

 -  

 n/d  

 186  

Reklasyfikacja do wyniku finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 

 (161) 

 -  

 n/d  

 (161) 

Rozliczenie części nieefektywnej 

 (37) 

 -  

 n/d  

 (37) 

31/12/2020 

 (52) 

 -  

 -  

 (52) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto 01/01/2020 

 258  

 16  

 147  

 421  

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów zabezpieczających 

 (62) 

 (3) 

 (28) 

 (93) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń netto 01/01/2020 

 196  

 13  

 119  

 328  

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto 31/12/2020 

 (415) 

 14  

 402  

 1  

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów zabezpieczających 

 60  

 1  

 (78) 

 (17) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń netto 31/12/2020 

 (355) 

 15  

 324  

 (16) 

2019

 

 

 

 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń w podziale na 

Część efektywna zmiany wartości godziwej 

Część efektywna z tytułu rozliczenia instrumentów 

Koszt zabezpieczenia związany z wystąpieniem transakcji 

Razem 

Ryzyko walutowe 

 01/01/2019 

 298  

 6  

 32  

 336  

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

 -  

 10  

 115  

 125  

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) 

 84  

 -  

 260  

 344  

Reklasyfikacja do wyniku finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej, w tym: 

 (84) 

 (6) 

 (161) 

 (251) 

reklsyfikacja instrumentów z poprzedniego roku -  brak pozycji zabezpieczanej 

 -  

 (6) 

 (10) 

 (16) 

Instrumenty do rozliczenia 

 -  

 16  

 16  

 32  

31/12/2019 

 298  

 16  

 147  

 461  

Ryzyko towarowe 

01/01/2019 

 118  

 -  

 -  

 118  

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych 

 (158) 

 -  

 -  

 (158) 

Wpływ wyceny transakcji zabezpieczających (część skuteczna) 

 (33) 

 -  

 n/d  

 (33) 

Reklasyfikacja do wyniku finansowego w związku z realizacją pozycji zabezpieczanej 

 (89) 

 -  

 n/d  

 (89) 

Rozliczenie części nieefektywnej 

 (36) 

 -  

 n/d  

 (36) 

31/12/2019 

 (40) 

 -  

 -  

 (40) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto 01/01/2019 

 416  

 6  

 32  

 454  

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów zabezpieczających 

 (86) 

 (1) 

 (6) 

 (93) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń netto 01/01/2019 

 330  

 5  

 26  

 361  

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń brutto 31/12/2019 

 258  

 16  

 147  

 421  

Podatek odroczony od rozliczenia i wyceny instrumentów zabezpieczających 

 (62) 

 (3) 

 (28) 

 (93) 

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń netto 31/12/2019 

 196  

 13  

 119  

 328  

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF