14.5. KAPITAŁ PRACUJĄCY NETTO

Kapitał pracującynetto

Grupa definiuje kapitał pracujący netto jako zapasy i należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności pomniejszone o zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania.

 

 

 

 

 Zapasy

 Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

 Kapitał pracujący
netto
 

31/12/2019 

 15 074  

 9 669  

 15 132  

 9 611  

31/12/2020 

 12 279  

 9 640  

 14 024  

 7 895  

Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 

 2 795  

 29  

 (1 108) 

 1 716  

Korekty 

 349  

 2 223  

 (2 079) 

 493  

Zmiana stanu praw majątkowych i zaliczek na niefinansowe aktywa trwałe  

 -  

 (88) 

 -  

 (88) 

Zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych 

 -  

 -  

 (665) 

 (665) 

Nabycie jednostki zależnej, w tym: 

 216  

 2 117  

 (1 130) 

 1 203  

Grupa ENERGA 

 161  

 2 057  

 (985) 

 1 233  

Różnice kursowe  

 133  

 160  

 (281) 

 12  

Pozostałe 

 -  

 34  

 (3) 

 31  

Zmiana kapitału pracującego w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych 

 3 144  

 2 252  

 (3 187) 

 2 209  

w tym odpisy 

 (586) 

 (73) 

 -  

 (659) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF