14.5.2.2. ANALIZA WIEKOWA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG ORAZ OCZEKIWANEJ STRATY KREDYTOWEJ NA 31 GRUDNIA 2020 ROKU

Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usługoraz oczekiwanej straty kredytowej na 31 grudnia 2020 roku

 

Należności z tytułu dostaw i usług  
wartość brutto 

Oczekiwana strata kredytowa  
(w horyzoncie całego życia) 

Średnioważona stopa  
oczekiwanej straty kredytowej 

Należności z tytułu dostaw i usług  
wartość netto 

bieżące 

 7 159  

 17  

 0,0024  

 7 142  

od 1 do 30 dni 

 296  

 1  

 0,0034  

 295  

od 31 do 60 dni 

 53  

 -  

 -  

 53  

od 61 do 90 dni 

 3  

 -  

 -  

 3  

przeterminowane powyżej 90 dni 

 505  

 419  

 0,8297  

 86  

 

 8 016  

 437  

 

 7 579  

Szczegółowe informacje o ryzyku kredytowym zostały opisane w nocie 16.5.4.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF