14.11.2. REZERWA NA NAGRODY JUBILEUSZOWE I ŚWIADCZENIA PO OKRESIE ZATRUDNIENIA

Rezerwa na nagrody jubileuszowei świadczenia po okresie zatrudnienia

Zmiana stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych

 

 

 NOTA  

 Rezerwa na nagrody jubileuszowe  

 Świadczenia po okresie zatrudnienia  

 Razem  

31/12/2020 

 31/12/2019 

31/12/2020 

 31/12/2019 

31/12/2020 

 31/12/2019 

Stan na początek okresu 

 

 137  

 144  

 168  

 145  

 305  

 289  

Koszty bieżącego zatrudnienia 

 

 21  

 6  

 22  

 8  

 43  

 14  

Koszty odsetek 

 

 6  

 4  

 10  

 4  

 16  

 8  

Zyski i straty aktuarialne, powstałe na skutek zmian założeń: 

 

 32  

 16  

 68  

 21  

 100  

 37  

demograficznych 

 

 -  

 3  

 (1) 

 1  

 (1) 

 4  

finansowych 

 

 20  

 8  

 73  

 20  

 93  

 28  

pozostałych 

 

 12  

 5  

 (4) 

 -  

 8  

 5  

Koszty przeszłego zatrudnienia 

 

 5  

 (12) 

 (5) 

 (2) 

 -  

 (14) 

Nabycie jednostek zależnych 

 

 267  

 -  

 438  

 -  

 705  

 -  

Różnice kursowe 

 

 -  

 -  

 3  

 -  

 3  

 -  

Płatności w ramach programu 

 

 (39) 

 (21) 

 (33) 

 (8) 

 (72) 

 (29) 

 

 14.11  

 429  

 137  

 671  

 168  

 1 100  

 305  

Wartość księgowa zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych na dzień 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku jest równa wartości bieżącej.

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na pracowników aktywnych i emerytów

 

 

Pracownicy aktywni 

Emeryci 

Razem 

31/12/2020 

 31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

Polska 

 823  

 202  

 236  

 64  

 1 059  

 266  

Czechy 

 24  

 22  

 -  

 -  

 24  

 22  

Litwa, Łotwa, Estonia 

 17  

 17  

 -  

 -  

 17  

 17  

 

 864  

 241  

 236  

 64  

 1 100  

 305  

 

 

Rezerwa na nagrody jubileuszowe 

Świadczenia po okresie zatrudnienia 

Razem 

31/12/2020 

 31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

31/12/2020 

31/12/2019 

Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych w podziale na obszary geograficzne 

Polska 

 423  

 131  

 636  

 135  

 1 059  

 266  

Czechy 

 6  

 6  

 18  

 17  

 24  

 23  

Litwa, Łotwa, Estonia 

 -  

 -  

 17  

 16  

 17  

 16  

 

 429  

 137  

 671  

 168  

 1 100  

 305  

Analiza zapadalności świadczeń pracowniczych 

do 1 roku 

 46  

 21  

 51  

 28  

 97  

 49  

powyżej 1 do 5 lat 

 135  

 52  

 107  

 28  

 242  

 80  

powyżej 5 lat 

 248  

 64  

 513  

 112  

 761  

 176  

 

 429  

 137  

 671  

 168  

 1 100  

 305  

Średni ważony okres obowiązywania zobowiązania dla świadczeń po okresie zatrudnienia w 2020 roku i w 2019 roku wyniósł odpowiednio: Polska 10 oraz 9 lat, Czechy 9 oraz 9 lat i Litwa, Łotwa, Estonia 13 oraz 9 lat.

W 2020 roku wartość rezerwy na świadczenia pracownicze zmieniła się w efekcie aktualizacji założeń, w głównej mierze w zakresie stopy dyskonta i przewidywanej inflacji oraz zmiany wskaźnika planowanego wzrostu wynagrodzeń. Rezerwa na świadczenia pracownicze oszacowana na bazie założeń z roku 2019 byłaby niższa o (17) mln PLN.

Analiza wrażliwościna zmiany założeń aktuarialnych

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa przyjęła następujące założenia aktuarialne, które miały wpływ na wysokość rezerw aktuarialnych dla podmiotów polskich: stopa dyskonta: 1,2%, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń: 2,5% w roku 2021 i w latach kolejnych. Dla podmiotów zagranicznych główny wpływ miała wysokość stóp dyskonta od 0,2% do 1,1%.

Grupa przeanalizowała wpływ zmiany założeń finansowych, demograficznych i ustaliła że efekty zmian wskaźników: wzrostu wynagrodzeń o +/- 0,5 p.p. , stopy dyskonta finansowego o +/- 0,5 p.p. oraz wskaźnika rotacji pracowników o +/- 0,5 p.p. na terenie Polski, Czech oraz Litwy, Łotwy i Estonii są nie wyższe/niższe niż 13 mln PLN. W związku z tym Grupa odstąpiła od szczegółowej prezentacji.

Grupa realizuje płatności świadczeń pracowniczych z bieżących środków. W ramach świadczeń pracowniczych w Grupie występują również dodatkowe programy określonych składek, gdzie obowiązek jest spełniony przez odprowadzanie składek do wyodrębnionych funduszów (Pracowniczy Program Emerytalny oraz Pracowniczy Program Kapitałowy). Koszty z tego tytułu prezentowane są w pozycji Świadczenia pracownicze.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF