SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Skonsolidowane Sprawozdanieze Zmian w Kapitale Własnym

 

 

Kapitał własny przypadający  akcjonariuszom jednostki dominującej

 

 
Kapitał własny razem

 

 Kapitał podstawowy oraz kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

 Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń 

 Kapitał
z aktualizacji
wyceny

 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

 Zyski
zatrzymane

 Razem

 
Kapitał własny przypadający
udziałom niekontrolującym

 NOTA

 14.9.114.9.2

 16.4

 

 

 14.9.3

 

 14.9.4

 

01/01/2020

 2 285

 328

 (33)

 847

 35 169

 38 596

 11

 38 607

Zysk netto

 -

 -

 -

 -

 2 755

 2 755

 70

 2 825

Składniki innych całkowitych dochodów

 -

 (344)

 (4)

 481

 (48)

 85

 (7)

 78

Całkowite dochody netto

 -

 (344)

 (4)

 481

 2 707

2 840 

 63

 2 903

Nabycie jednostek zależnych

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1 674

 1 674

Zmiana struktury udziałowej

 -

 -

 -

 -

 588

 588

 (965)

 (377)

Dywidendy

 -

 -

 -

 -

 (428)

 (428)

 -

 (428)

31/12/2020

 2 285

 (16)

 (37)

 1 328

 38 036

 41 596

 783

 42 379

01/01/2019

 2 285

 361

 (15)

 709

 32 383

 35 723

 12

 35 735

Zysk/(strata) netto

 -

 -

 -

 -

 4 300

 4 300

 (2)

 4 298

Składniki innych całkowitych dochodów

 -

 (33)

 (18)

 138

 (17)

 70

 -

 70

Całkowite dochody netto

 -

 (33)

 (18)

 138

 4 283

 4 370

 (2)

 4 368

Emisja akcji przypadająca akcjonariuszom niekontrolującym

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 1

 1

Dywidendy

 -

 -

 -

 -

 (1 497)

 (1497)

 -

 (1497)

31/12/2019

 2 285

 328

 (33)

 847

 35 169

 38 596

 11

 38 607

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF