15.6. PODATEK DOCHODOWY (ZAPŁACONY)

Podatek dochodowy(zapłacony)

 

 NOTA  

2020 

2019 

Podatek dochodowy od zysku przed opodatkowaniem 

13.13.1 

 (31) 

 (1 054) 

Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu podatku odroczonego 

13.13.2 

 (111) 

 48  

Zmiana stanu należności i zobowiązań z tytułu podatku dochodowego 

 

 (245) 

 (497) 

Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach 

13.13.2 

 90  

 6  

Nabycie jednostek zależnych 

 

 (421) 

 -  

Różnice kursowe 

 

 (26) 

 (1) 

 

 

 (744) 

 (1 498) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF