13.13. PODATEK DOCHODOWY

WYBRANEZASADY RACHUNKOWOŚCI

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy obejmuje podatek bieżący oraz odroczony. Bieżący podatek dochodowy jest to kwota ustalona na podstawie przepisów podatkowych, która jest naliczona od dochodu do opodatkowania za dany okres i ujmowana jako zobowiązanie w kwocie, w jakiej nie zostało zapłacone lub należność, jeśli kwota dotychczas zapłacona z tytułu bieżącego podatku dochodowego przekracza kwotę do zapłaty.

Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego traktowane są w całości jako długoterminowe i nie podlegają dyskontowaniu. Podlegają one kompensacie na poziomie sprawozdań jednostkowych poszczególnych spółek z Grupy jeżeli istnieje możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzania kompensat ujmowanych kwot.

 

2020 

2019 

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków lub strat 

Podatek dochodowy bieżący 

 (539) 

 (1 000) 

Podatek odroczony 

 508  

 (54) 

 

 (31) 

 (1 054) 

Podatek odroczony w innych całkowitych dochodach 

Instrumenty zabezpieczające 

 76  

 -  

Zyski i straty aktuarialne 

 13  

 4  

Zyski/(straty) z tytułu inwestycji w instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości  
godziwej przez inne całkowite dochody 

 1  

 2  

 

 90  

 6  

 

 59  

 (1 048) 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF