13.13.2. PODATEK ODROCZONY

Podatekodroczony

 

 31/12/2019  

 Podatek odroczony ujęty w wyniku finansowym  

 Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach  

 Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą  

 Nabycie jednostek zależnych  

 31/12/2020  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 189  

 17  

 -  

 6  

 160  

 372  

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 

 332  

 14  

 13  

 8  

 279  

 646  

Straty podatkowe 

 325  

 390  

 -  

 15  

 26  

 756  

Wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 10  

 (15) 

 20  

 (2) 

 35  

 48  

Zobowiązania z tytułu leasingu 

 785  

 51  

 -  

 25  

 130  

 991  

Pozostałe 

 275  

 86  

 -  

 (9) 

 167  

 519  

 

 1 916  

 543  

 33  

 43  

 797  

 3 332  

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

Różnice przejściowe dotyczące aktywów trwałych 

 2 975  

 44  

 -  

 48  

 1 041  

 4 108  

Niezrealizowane różnice kursowe 

 149  

 (73) 

 -  

 17  

 154  

 247  

Wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 107  

 50  

 (56) 

 3  

 1  

 105  

Pozostałe 

 108  

 14  

 (1) 

 (2) 

 65  

 184  

 

 3 339  

 35  

 (57) 

 66  

 1 261  

 4 644  

 

 (1 423) 

 508  

 90  

 (23) 

 (464) 

 (1 312) 

 

 31/12/2018  

 Wpływ wdrożenia MSSF 16  

 Podatek odroczony ujęty w wyniku finansowym  

 Podatek odroczony ujęty w innych całkowitych dochodach  

 31/12/2019  

Aktywa z tytułu podatku odroczonego 

Odpisy aktualizujące wartość aktywów 

 123  

 -  

 66  

 -  

 189  

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe 

 378  

 -  

 (50) 

 4  

 332  

Straty podatkowe 

 354  

 -  

 (29) 

 -  

 325  

Wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 26  

 -  

 (16) 

 -  

 10  

Zobowiązania z tytułu leasingu 

 -  

 732  

 53  

 -  

 785  

Pozostałe 

 109  

 (39) 

 203  

 2  

 275  

 

 990  

 693  

 227  

 6  

 1 916  

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego 

Różnice przejściowe dotyczące aktywów trwałych 

 2 092  

 693  

 190  

 -  

 2 975  

Niezrealizowane różnice kursowe 

 70  

 -  

 79  

 -  

 149  

Wycena pochodnych instrumentów finansowych 

 97  

 -  

 10  

 -  

 107  

Pozostałe 

 106  

 -  

 2  

 -  

 108  

 

 2 365  

 693  

 281  

 -  

 3 339  

 

 (1 375) 

 -  

 (54) 

 6  

 (1 423) 

Na dzień 31 grudnia 2020 roku aktywa oraz zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 687 mln PLN i 1 999 mln PLN.

Pozycja Nabycie jednostek zależnych dotyczy głównie Grupy ENERGA: na dzień nabycia aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego wyniosły odpowiednio 786 mln PLN oraz 1 259 mln PLN.

Po dokonaniu kompensaty aktywów i zobowiązań na poziomie poszczególnych sprawozdań jednostkowych spółek wchodzących w skład Grupy ENERGA, aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego na dzień nabycia wyniosły odpowiednio 388 mln PLN i 861 mln PLN.

Podatkowa Grupa Kapitałowa ENERGA

W dniu 25 września 2017 roku spółka ENERGA wraz z podmiotami powiązanymi: Energa-Operator SA, Energa-Obrót SA, Energa OZE SA, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Energa Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., Energa Logistyka Sp. z o.o., Energa Oświetlenie Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o. oraz pięcioma innymi spółkami kapitałowymi zawarła umowę podatkowej grupy kapitałowej pod nazwą PGK ENERGA 2018. Umowa została zarejestrowana przez Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego w dniu 26 października 2017 roku. Spółka ENERGA została wyznaczona jako spółka reprezentująca PGK ENERGA 2018 w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.

Datą rozpoczęcia działalności PGK ENERGA 2018 był 1 stycznia 2018 roku. Umowa została zawarta na okres 3 lat podatkowych, tj. do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem opodatkowania PGK podatkiem dochodowym jest suma dochodów z dwóch źródeł przychodów tj. dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych przychodów. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów wszystkich spółek tworzących PGK uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów.

W dniu 9 listopada 2020 roku zawarto nową umowę pod nazwą PGK ENERGA 2021. Umowę zawarto na trzy lata od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2023 roku. W skład nowej PGK weszły spółki: ENERGA, Energa-Operator SA, Energa-Obrót SA, Energa OZE SA, Energa Informatyka i Technologie Sp. z o.o., Energa Logistyka Sp. z o.o. oraz Energa Oświetlenie Sp. z o.o.

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF