SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Skonsolidowane Sprawozdaniez Sytuacji Finansowej

 

 NOTA

 31/12/2020

 31/12/2019

AKTYWA 

Aktywa trwałe 

Rzeczowe aktywa trwałe

14.1

 49 387

 32 363

Wartości niematerialne

14.2

 2 534

 1 600

Aktywa z tytułu praw do użytkowania

17.2.1

 5 252

 3 952

Inwestycje wyceniane metodą praw własności

14.3

 758

 678

Aktywa z tytułu podatku odroczonego

13.13.2

 687

 51

Instrumenty pochodne

14.10.1

 179

 310

Należności długoterminowe z tytułu leasingu

 

 2

 13

Pozostałe aktywa

14.10.1

 413

 310

 

 

 59 212

 39 277

Aktywa obrotowe 

Zapasy

14.5.1

 12 279

 15 074

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

14.5.2

 9 640

 9 669

Należności z tytułu podatku dochodowego

 

 449

 262

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14.6

 1 240

 6 159

Instrumenty pochodne

14.10.1

 440

 243

Należności krótkoterminowe z tytułu leasingu

 

 11

 12

Pozostałe aktywa

14.10.1

 530

 468

Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży

 

 26

 38

 

 

 24 615

 31 925

Aktywa razem

 

 83 827

 71 202

PASYWA 

KAPITAŁ WŁASNY 

Kapitał podstawowy

14.9.1

 1 058

 1 058

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej

14.9.2

 1 227

 1 227

Kapitał z tytułu stosowania rachunkowości zabezpieczeń

16.4

 (16)

 328

Kapitał z aktualizacji wyceny

 

 (37)

 (33)

Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą

 

 1 328

 847

Zyski zatrzymane

14.9.3

 38 036

 35 169

Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

 

 41 596

 38 596

Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym

14.9.4

 783

 11

Kapitał własny razem

 

 42 379

 38 607

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania długoterminowe  

Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7

 9 430

 8 185

Rezerwy

14.11

 2 264

 1 113

Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego

13.13.2

 1 999

 1 474

Instrumenty pochodne

14.10.2

 138

 2

Zobowiązania z tytułu leasingu

17.2.1

 4 501

 3 380

Pozostałe zobowiązania

14.10.2

 181

 161

Zobowiązania z tytułu umów z klientami

14.5.4

 11

 -

 

 

 18 524

 14 315

Zobowiązania krótkoterminowe  

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.5.3

 14 024

 15 132

Zobowiązania z tytułu leasingu

17.2.1

 713

 618

Zobowiązania z tytułu umów z klientami

14.5.4

 442

 246

Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7

 4 930

 422

Rezerwy

14.11

 2 300

 1 236

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

 

 66

 124

Instrumenty pochodne

14.10.2

 270

 266

Pozostałe zobowiązania

14.10.2

 179

 236

 

 

 22 924

 18 280

Zobowiązania razem

 

 41 448

 32 595

Pasywa razem

 

 83 827

 71 202

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF