NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Noty objaśniająceskonsolidowanego sprawozdania finansowego

13. Noty objaśniające do sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów

13.1. Przychody ze sprzedaży

13.2. Przychody ze sprzedaży według segmentów operacyjnych w podziale na asortymenty 

13.3. Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży - zaprezentowany według kraju siedziby zleceniodawcy 

13.4. Przychody z tytułu umów z klientami według kryterium rodzaju umowy 

13.5. Przychody z tytułu umów z klientami według terminu przekazania 

13.6. Przychody z tytułu umów z klientami według okresu obowiązywania umowy

13.7. Przychody z tytułu umów z klientami według kanałów sprzedaży

13.8. Koszty

13.8.1. Koszt własny sprzedaży

13.8.2. Koszty według rodzaju

13.9. Pozostałe przychody operacyjne

13.10. Pozostałe koszty operacyjne

13.11. Przychody i koszty finansowe

13.11.1. Przychody finansowe

13.11.2. Koszty finansowe

13.12. (Strata)/odwrócenie straty z tytułu utraty wartości należności handlowych oraz wartości pożyczek i odsetek od należności handlowych

13.13. Podatek dochodowy

13.13.1. Uzgodnienie efektywnej stawki podatku

13.13.2. Podatek odroczony

14. Noty Objaśniające do Sprawozdania z Sytuacji Finansowej

14.1. Rzeczowe aktywa trwałe

14.2. Wartości niematerialne

14.2.1. Prawa majątkowe

14.3. Inwestycje wyceniane metodą praw własności

14.4. Utrata wartości rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i aktywów z tytułu praw do użytkowania

14.4.1. Główne założenia przyjęte w testach na utratę wartości aktywów na dzień 31 grudnia 2020

14.4.2. Utworzenie i odwrócenie odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych, aktywów z tytułu praw do użytkowania na dzień 31 grudnia 2020

14.5. Kapitał pracujący netto 

14.5.1. Zapasy

14.5.2. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności

14.5.2.1. Zmiana stanu oczekiwanej straty kredytowej z tytułu należności handlowych

14.5.2.2. Analiza wiekowa należności z tytułu dostaw i usług oraz oczekiwanej straty kredytowej na 31 grudnia 2020 roku

14.5.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

14.5.4. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu umów z klientami

14.6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

14.7. Kredyty, pożyczki i obligacje

14.7.1. Kredyty

14.7.2. Obligacje

14.8. Dług netto i zarządzanie kapitałem

14.8.1 zmiana stanu zobowiązań wynikających z działalności finansowej oraz długu netto

14.8.2. Polityka zarządzania kapitałem własnym

14.9. Kapitał własny

14.10. Instrumenty pochodne oraz pozostałe aktywa i zobowiązania

14.11. Rezerwy

15. Noty Objaśniające Do Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych 

15.1. Zysk/(Strata) z tytułu różnic kursowych

15.2. Odsetki netto 

15.3. (Zysk)/Strata na działalności inwestycyjnej 

15.4. Zmiana stanu rezerw 

15.5. Pozostałe korekty

15.6. Podatek dochodowy (zapłacony) 

15.7. Nabycie akcji/udziałów pomniejszone o środki pieniężne 

16. Noty Objaśniające do Instrumentów Finansowych oraz Ryzyka Finansowego

16.1. Kategorie i klasy instrumentów finansowych 

16.2. Pozycje dochodów, kosztów, zysków lub strat i innych całkowitych dochodów 

16.3. Ustalanie wartości godziwej 

16.3.1 Metody wyceny do wartości godziwej (hierarchia wartości godziwej)

16.4. Rachunkowość zabezpieczeń

16.5. Identyfikacja ryzyka 

16.5.1. Ryzyko towarowe

16.5.1.1. Ryzyko zmiany cen produktów rafineryjnych i petrochemicznych oraz surowców

16.5.1.2. Ryzyko zmiany cen uprawnień do emisji (co2)

16.5.2. Ryzyko zmian kursów walutowych

16.5.3. Ryzyko zmian stóp procentowych

16.5.4. Ryzyko płynności i kredytowe

17. Pozostałe noty objaśniające

17.1. Posiadane koncesje

17.2. Leasing

17.2.1. Grupa jako leasingobiorca

17.2.2. Grupa jako leasingodawca

17.3. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz przyszłe zobowiązania z tytułu podpisanych kontraktów inwestycyjnych

17.4. Aktywa i zobowiązania warunkowe

17.4.1. Aktywa warunkowe

17.4.2. Zobowiązania warunkowe

17.5. Zabezpieczenia akcyzowe

17.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi

17.6.1. Wynagrodzenia wypłacone i należne lub potencjalnie należne członkom Zarządu, Rady Nadzorczej Jednostki Dominującej oraz pozostałym członkom kluczowego personelu kierowniczego Jednostki Dominującej oraz spółek Grupy ORLEN

17.6.2. Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy ORLEN z podmiotami powiązanymi

17.6.3. Transakcje z jednostkami powiązanymi ze Skarbem Państwa

17.7. Wynagrodzenie wynikające z umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych 

Do pobrania
Raport Zintegrowany Grupy ORLEN

Pobierz PDF